Гугл

понедельник, 25 октября 2010 г.

Регистрация прав на аренду

Минюст дал разъяснения по поводу нового порядка регистрации прав на аренду недвижимости.  16 марта 2010 года вступили в действия изменения в Закон Украины "О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и их ограничений", согласно которым на смену регистрации договоров аренды недвижимого имущества должна придти регистрация прав на аренду недвижимого имущества.

Такие изменения вызвали переполох среди риэлторов и арендодателей. Выдвигались предположения, что новое правило по регистрации прав на аренду недвижимого  имущества приведет к повышению арендной платы и дальнейшей тенизации рынка аренды жилья. Но как разъяснил Минюст, новый порядок никак не затрагивает аренду жилья, а нововведения касаются исключительно договоров аренды зданий или других капитальных сооружений (их отдельных частей), заключенные после 16 марта 2010 года и сроком не менее чем на три года.

Таким образом, Минюст сделал заключение, что жилье - это отдельная категория недвижимости, на которую не распространяется обязанность по регистрации права аренды, даже если договор аренды заключен дольше, чем на три года.


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства юстиції України
від 13 жовтня 2010 року № 2500/5

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
стосовно державної реєстрації права користування (найму, оренди)
будівлею або іншими капітальними спорудами,
їх окремими частинами

І. Загальні положення
16 березня 2010 року набрав чинності Закон України від 11 лютого 2010 року № 1878-VI "Про внесення змін до Закону України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обмежень" та інших законодавчих актів України" (далі – Закон), яким передбачається створення єдиної системи державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень і визначаються нові підходи до державного регулювання цивільних правовідносин у цій сфері.
Законом викладено Закон України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обмежень" у новій редакції та внесено зміни до деяких законодавчих актів, норми яких регулюють відносини, пов’язані з державною реєстрацією речових прав на нерухоме майно.
Відповідно до Закону обов’язковій державній реєстрації підлягають речові права та обтяження як на земельні ділянки, так і на об’єкти нерухомого майна, розташовані на земельних ділянках, зокрема право власності, право володіння, право користування (сервітут), право користування (найму, оренди) будівлею або іншими капітальними спорудами, їх окремими частинами, іпотека.
Однією із нових концептуальних засад у регулюванні відносин у сфері державної реєстрації відповідно до Закону є відмова держави від необхідності здійснення державної реєстрації правочинів шляхом виключення із положень Цивільного кодексу України та Закону України "Про оренду землі" норм, які регулюють відносини, пов’язані з її проведенням. Натомість, Законом вводяться норми, що додатково гарантують захист речових прав – встановлюють обов’язковість державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, що виникають, зокрема, і на підставі укладених договорів.
Так, відповідно до чинної редакції статті 794 Цивільного кодексу України договір найму будівлі або іншої капітальної споруди (їх окремої частини), укладений на строк не менше ніж на три роки, підлягає державній реєстрації. У свою чергу, Законом вказану статтю Цивільного кодексу України викладено у новій редакції (набуває чинності з 1 січня 2012 року), відповідно до якої право користування нерухомим майном, яке виникає на підставі договору найму будівлі або іншої капітальної споруди (їх окремої частини), укладеного на строк не менш як три роки, підлягає державній реєстрації відповідно до Закону.
Слід відмітити, що єдиним критерієм, який залишається незмінним як у випадку державної реєстрації правочинів, так і у випадку державної реєстрації прав, що виникають на підставі таких правочинів, є строк, на який укладено договір найму будівлі або іншої капітальної споруди (їх окремої частини), що становить не менш як три роки.
Звертаємо увагу, що державна реєстрація речових прав на нерухоме майно в порядку, визначеному Законом, буде здійснюватись з 1 січня 2012 року.
Встановлюючи вказаний порядок державної реєстрації прав, Закон визначив, що у перехідний період (до 1 січня 2012 року) державна реєстрація, зокрема, права користування (найму, оренди) будівлею або іншими капітальними спорудами, їх окремими частинами проводиться реєстраторами бюро технічної інвентаризації, створеними до набрання чинності цим Законом та підключеними до Реєстру прав власності на нерухоме майно (далі – Реєстр прав) (пункт 3 Прикінцевих та перехідних положень Закону).
Системний аналіз норм Закону дає підстави стверджувати, що його положення стосовно державної реєстрації права користування (найму, оренди) будівлею або іншими капітальними спорудами, їх окремими частинами, в тому числі і в частині єдиного критерію для державної реєстрації таких речових прав (строк на який укладено договір), мають застосовуватись як реєстраторами бюро технічної інвентаризації у перехідний період, так і державними реєстраторами відповідно до Закону з 1 січня 2012 року.
При цьому необхідно наголосити, що відповідно до Закону право користування (найму, оренди) будівлею або іншими капітальними спорудами, їх окремими частинами є похідним і реєструється після державної реєстрації права власності на таке майно.

ІІ. Державна реєстрація права користування (найму, оренди) будівлею або іншими капітальними спорудами, їх окремими частинами
1. Перш за все слід звернути увагу, що обов’язковій державній реєстрації підлягають речові права, що виникли на підставі договорів, укладених після набрання чинності Законом, тобто, починаючи з 16 березня 2010 року. Таке твердження ґрунтується на тому, що саме цей Закон містить норму щодо проведення реєстраторами БТІ державної реєстрації права користування (найму, оренди) будівлею або іншими капітальними спорудами, їх окремими частинами.
Водночас, враховуючи заявочний принцип побудови системи державної реєстрації речових прав, за заявою зацікавленої особи державній реєстрації підлягають і ті речові права, що виникли на підставі договорів, укладених до набрання чинності Законом.
Порядок державної реєстрації такого речового права до 1 січня 2012 року встановлює Тимчасове положення про порядок державної реєстрації права власності та інших речових прав на нерухоме майно, затверджене наказом Міністерства юстиції від 7 лютого 2002 року № 7/5 (у редакції наказу Міністерства юстиції від 28 липня 2010 року № 1692/5), зареєстрованим в Міністерстві юстиції 18 лютого 2002 року за № 157/6445 (далі – Положення).
У розумінні Положення державна реєстрація прав – це офіційне визнання і підтвердження державою фактів виникнення, переходу або припинення права власності та інших речових прав на нерухоме майно, а також права власності на об’єкти незавершеного будівництва шляхом внесення відповідного запису до Реєстру прав власності на нерухоме майно (пункт 1.2).
Пунктом 2.1. Положення встановлено, що для проведення державної реєстрації виникнення, переходу або припинення права власності та інших речових прав на нерухоме майно власник (власники), інший правонабувач (правонабувачі) або уповноважена ним (ними) особа подає реєстратору БТІ заяву про державну реєстрацію прав.
Таким чином, у разі, якщо право користування (найму, оренди) будівлею або іншими капітальними спорудами, їх окремими частинами підлягає державній реєстрації з підстав, зазначених у Розділі І цих Методичних рекомендацій, – заяву про державну реєстрацію такого речового права подає правонабувач (правонабувачі) або уповноважена ним (ними) особа, з огляду на те, що саме вказана особа є заінтересованою у визнанні та підтвердженні державою її речового права.
2. Численні звернення БТІ щодо процедури внесення запису до Реєстру прав про припинення речового права свідчать про необхідність висловлення наступної позиції.
Речове право в контексті порушеного питання – це право користування (найму, оренди) будівлею або іншими капітальними спорудами, їх окремими частинами, що виникає на підставі відповідного договору найму (оренди). Строк дії такого договору є його істотною умовою. При цьому, з припиненням зазначеного договору найму (оренди) припиняється й речове право, що виникло відповідного до нього.
Згідно з підпунктом 6.2.3 пункту 6.2 Положення записи про інші речові права на нерухоме майно, відмінні від права власності, та суб’єкта (суб’єктів) цих прав розділу Реєстру прав містять, зокрема, строк дії речового права.
Таким чином, виходячи з правової природи речового права, яке є строковим, а також з огляду на те, що строк дії речового права є обов’язковою складовою запису розділу Реєстру прав, припинення речового права з підстав закінчення його строку відповідно до істотних умов договору не тягне за собою обов’язок звернення особи з відповідною заявою для внесення відповідних змін до Реєстру прав.
Водночас, у разі дострокового припинення речового права із заявою про внесення відповідних змін до Реєстру прав має звернутися зацікавлена особа, якою може бути як власник майна, так і правонабувач (правонабувачі). 

ІІІ. Поширення норм Закону на правовідносини, що виникають з договорів найму (оренди) житла
Слід закцентувати увагу на тому, що Цивільний кодекс України, регулюючи відносини, пов’язані з наймом (орендою), у Книзі п’ятій застосовує різні правові конструкції в залежності від статусу майна, яке може бути предметом такого виду договорів.
Так, § 4 глави 58 "Найм (оренда)" містить положення щодо найму будівлі або іншої капітальної споруди (їх окремої частини).
Водночас, окремою главою 59 "Найм (оренда) житла" врегульовано відносини, що пов’язані з укладенням договору саме щодо такого виду нерухомого майна як житло.
Тобто, відповідно до Цивільного кодексу України житло як об’єкт нерухомості виокремлено в окрему правову категорію і не може ототожнюватися з об’єктами, речові права щодо яких виникають з підстав, визначених § 4 глави 58 "Найм (оренда)". Таким чином Цивільний кодекс України встановлює різні підходи до регулювання відносин найму (оренди) в залежності від цільового призначення об’єктів нерухомого майна.
З огляду на загальні засади регулювання відносин найму (оренди), що визначені Цивільним кодексом України, а також виходячи із положень Закону, норми останнього щодо обов’язковості державної реєстрації такого речового права як користування (найму, оренди) будівлею або іншими капітальними спорудами, їх окремими частинами, не поширюються на правовідносини, що виникають з договорів найму (оренди) житла.

Директор департаменту
цивільного законодавства
та підприємництва


І.І. Завальна

воскресенье, 24 октября 2010 г.

Игры с подсудностью

Известно  каждому юристу, что истец должен подавать исковое заявление в суд по местонахождению/проживанию ответчика. Но из этого правила есть исключения.  Кроме общей подсудности существует еще альтернативная (за выбором истца), исключительная (предусмотренная законом) и договорная (предусмотренная сторонами спора).

Вот как раз альтернативная подсудность может стать прекрасным инструментом для выхода из ситуации, когда истец не хочет судиться в суде по местонахождению/проживанию ответчика. Почему не хочет? Для этого могут быть разные причины. Например, неудобно, если истец находится в Луганске, а ответчик в Киеве; если истец опасается, что ответчик сможет повлиять на дело из-за его «близости» к местному суду; если истец уже наладил хорошие связи в «своем» суде и не хочет рассматривать дело в другом; если истец хочет и т.д.

Интернет в помощь

Теперь представим ситуацию, что о вас в газете напечатали не очень приятную статью и вы, защищая свою честь, достоинство и деловую репутацию решили обратиться в суд за защитой нарушенных прав. Но, как вам стало известно, издатель находится в другом городе области.  Решая затаскать обидчика по судам, вы обращаетесь за помощью своего знакомого, например, соседа. Вы спросите, какую ж помощь он может оказать? Все очень просто, он станет соответчиком по вашему делу. Для чего, вы на имя соседа регистрируете блог и размещаете на нем спорную статью с указанием источника. Т.е. ваш сосед не просто знакомый, а знакомый интернет-издатель.

А дальше остается подать иск на обидчика и соседа. Но теперь у вас есть альтернатива в выборе суда, и вы подаете исковое заявление в суд, где проживает сосед.

После того, как суд принял дело в производство, ваш сосед сознается во всех смертных грехах и просит его не наказывать сурово, так как он не знал, что перепечатанная им информация недостоверна. Вы ему, естественно прощаете, а вот обидчику придется ездить в суд в другом городе регулярно. Как видно, процедура совсем простая и в «рамках» закона.

среда, 20 октября 2010 г.

Непоследовательная судебная практика

Всегда задаю вопрос, ну почему так бывает, что один и тот же суд выносить абсолютно разные решения по аналогичным делам. Наверно у каждого судьи свое виденье закона и внутренние восприятие, а может и просто другой подход, чем у коллеги. Как бы там ни было, а сейчас разговор пойдет о документах, которые запрашивает хозсуд города Киева от истца. И так, один суд, два разных судьи, один на третьем этаже проводит заседании, другой на первом. Первый требует от истца, что бы он предоставил свежие извлечения из Единого государственного реестра предприятий и организаций Украины (ЕГРПОУ) на истца и ответчика, другой судья требует от каждой стороны извлечение из ЕГРПОУ. Очевидно, что есть разница в подходах. В первом случае, суд обязывает истца доказать, что он и ответчик действующие юридические лица, а во втором случае, каждая сторона должна предоставить доказательство, что она является  юридическим лицом на момент рассмотрения дела.

А что же закон говорит об извлечении из ЕГРПОУ?

А он вежливо молчит. В ХПК Украины записано, что в исковом заявлении должно быть указаны местонахождение сторон (ст. 54). Согласно ГК Украины местонахождение юрлица является адрес органа или лица, которые согласно учредительным документам юрлица или закона выступают от его имени (ст. 93). Кроме того, в ст. 64 ХПК Украины прямо сказано, что суд направляет определение об открытии производства по делу на почтовый адрес, указанный сторонами. Правда здесь есть небольшая коллизия. Ведь ответчик не мог указать суду свой почтовый адрес, так как он еще не знал о грядущем суде. В таком случае, суд должен применить другое положение той же статьи, согласно которого, если почтовый адрес не известен,  определение направляется на адрес, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц и физических лиц - предпринимателей (ЕГРЮЛФЛП). Здесь еще одна коллизия, так как до сих пор не ясно для чего существует два одинаковых реєстра ЕГРПОУ и ЕГРЮЛФЛП. Но самое интересное не в этом. Согласно закона "О госрегистрации юрлиц и ФЛП" Госкомпредпринимательства обязано обеспечить беспрепятственный доступ судам общей юрисдикции к данным Единого государственного реестра юридических лиц и физических лиц - предпринимателей и совместно с Государственной судебной администрацией Украины установить порядок предоставления таких сведений.

И круг, как говорится, замкнулся. Как можно догадаться, до этого времени нет согласованного с Судебной администрацией порядка о доступе к реєстру, поэтому, судьи применяют разные подходы в решении данного вопроса.

А вопрос, хочу заметить, денежный, так как извлечение из реєстра стоит денег, которые не включаются в судебные издержки.

Но осталось ждать не долго, до декабре, так как в соответствии с законом "О судоустройстве и статусе судей" должен быть утвержден такой порядок. Т.е. судьи не должны будут требовать от истца доказательств, что юрлица внесены в Единый реєстр.

Реквизиты и люди

В июле этого года, как всегда неожиданно, Главное управление государственного казначейства в Киеве изменило реквизиты оплаты расходов на информационно техническое обеспечение (ИТО) рассмотрения дел в судах, расположенных в городе Киеве.

Юристы знают, что неуплата ИТО влечет к негативным последствиям для тех, кто подал иски, апелляции, кассации в суд. На деле так и произошло, суды общей юрисдикции оставляли исковые заявления, апелляционные и кассационные жалобы без движения, а хозяйственные суды возвращали их, если оплата ИТО была уплачена на недействительные платежные реквизиты.

Мое сердце вздрогнуло от несправедливости и я написал письмо в Минюст с требованием разобраться, почему без предварительного предупреждения были изменены реквизит ИТО. Уже месяц прошел и никакого ответа, тогда я написал такое же письмо в Казначейство Украины. Но вчера пришло письмо из Минюста, которое меня порадовало. Заместитель министра разъяснил, что Минюст действует только согласно своего положения и не имеет таких полномочий, что бы разбираться в моем вопросе. Далее в письме сказано, что Госказначейство находится в подчинении Минфина, и соответственно к нему нужно обращаться. Но самое интересное то, что Минюст мне напомнил, что я имею право обжаловать решение госоргана в админсуде. Возникает вопрос, а нужно мне это знать? Неужели я буду обжаловать решение об изменении реквизитов ИТО?

На самом деле, Минюст как госорган, который должен содействовать доступу к правосудию, попросту отмахнулся от проблемы. А проблема действительно существует. И заключается она в том, что в каждом городе, районе, области существуют свои реквизиты ИТО и госпошлины (судебного сбора), а ведь не так уж сложно сделать, что бы было только два реквизита на всю страну по оплате госпошлины и ИТО. А для того, что бы различать, в какие инстанции идет оплата, в назначение указывать код суда (каждый суд имеет такой код) и код платежа. Эти кода сделать неизменными и доступными.

Такие объявления появились в судах, когда реквизиты уже были изменены.

вторник, 19 октября 2010 г.

Подарок или приз?

Часто в  рекламных акциях разыгрываются подарки, а не призы, но почему "подарки"?

Что говорят украинские толковые словари:

ПРИЗ, -у, ч. Нагорода переможцеві в якому-небудь змаганні, конкурсі; премія.

ПОДАРУНОК, -нка, ч. 1. рідко. Дія за знач. подарувати. 2. Подарована річ; дарунок. // Гостинець. // ірон.

Таким образом, призы выигрывают в конкурсах, розыгрышах, а подарки просто так дарят.

Но с налоговой точки зрения это еще более очевидная разница.

Если юридическое лицо дарит физическому лицу подарок, то на стоимость подарка даритель должен насчитать налог на доход физлица по ставке 15 %, а если вручает приз - 30%.

Очевидно, что выгодно приз назвать "подарком". Но некоторые идут дальше, они в рекламе пишут "подарок", а подразумевают, например, договор купли-продажи "подарка" за 1 грн. с учетом НДС.

"Мы говорим - Ленин, подразумеваем - Партия, мы говорим - Партия, подразумеваем - Ленин"

ЖЭКи или ОСББ

Власти нацелены на ликвидацию ЖЕКов в столице и создание на их месте ОСББ. Но не кто не задумывается, что такие перемены приведут к переделу собственности на жилье.

ОСББ это самостоятельное юрлицо на балансе которого будет дом. Уже сейчас встречаются случаи, когда председатели ОСББ сдают в аренду подвалы, а потом жильцы судятся о том, что бы снять председателя и ликвидировать ОСББ.

Миф о том, что ОСББ лучше обслуживает жильцов и экономичнее ЖЕКов.

1. Успешные ОСББ там, где есть инициативные люди, но они далеко не везде есть. Известно, что только 5 % людей склонны к предпринимательству. Поэтому, управлениями домов должны заниматься профессионалы, а не дилетанты.

2. ОСББ  не могут быть дешевлев обслуживании, чем ЖЕКи. Ведь ЖЕК объединяет десяток домов, ОСББ только один. ОСББ себя чувствует только там хорошо, где совсем небольшой дом, или большой и новый. но таки не так уж и много в столице, и в целом в стране.

Киев и главные управления

Вы знаете сколько в столичной администрации Главных управлений?
Нет?
Их целых 30!!!

Как вы думаете, а можно было бы, во исполнения воли президента об экономии денежных средств, объединить, например: Головне управління комунального господарства + Головне управління житлового господарства. Такое впечатление, что управление по коммунальному хозяйству не может заниматься и жилищным хозяйством.


А вот одна из обязанностей Головного управління з питань торгівлі та побуту меня привела в ступор. Не ужели за народные деньги госорган должен в столице заниматься этим вопросом: "Створення сприятливих умов для розвитку садівницьких і городницьких товариств і спілок та координація їх діяльності".

И не ужели советское Головне управління житлового забезпечення должно иметь статус "главного", а не просто управления? И тем более, функции этого "главного" легко можно перераспределить между другими "главными".

Но и "главное" - это Головне управління з питань реклами.  Создано управление, которое занимается только одной вещью, согласовывает разрешения на размещение внешней рекламы и отчитывается о полученных за рекламу денег. 

Головне управління промислової, науково-технічної та інноваційної політики - это вообще тихий ужас, интересно, например, в Париже есть такое управление, которое занимается "политикой", а на деле организовывает редкие выставки? 

А просто Управління преси та інформації занимается просто глобальными задачами: "розроблення та реалізація заходів, спрямованих на розвиток і захист національного інформаційного простору...".

Секс и политика

Все наверно помнят дело о "нардепах-педофилах", но почему-то дело растворилось в свином гриппе, выборах президента и совсем исчезло из эфира.

А жаль, интересно было бы узнать, почему же обвиненные нардепы не подали в суд за разглашение недостоверной информации и защиты чести и достоинства.

Да, и что с детьми?

И снова через год секс-скандал с нардепом. Оказался, что он дружил с Борей, но не все Боре позволял. Видео


Значит скоро грипп и день голосования.

Загадки Укрпатента

Как вы думаете, можно зарегистрировать торговую марку по классу "водки" "ГОРІЛКА, ЯКІЙ МОЖНА ДОВІРЯТИ"?

Ненужно быть большим специалистом в интеллектуальной собственности, что ответить, что такое обозначение вводит в заблуждение потребителей (получается, что другим водкам доверять не следует, а этой следует). Такая ТМ буквально указывает на вид товара (горилка) и не обладает различительной способностью.

Еще интересно, что владельцами такой "уникальной" ТМ стали сразу четыре лица (св-во 124441 от 25.06.2010).

Но, дело не во владельцах, а в экспертах Укрпатента. Если допускается к регистрации такая ТМ, тогда есть основания думать о низкой квалификации эксперта или прямой заинтересованности патентного ведомства в регистрации ТМ. Несмотря на то, что в процессе регистрации эксперт вынес предварительный отказ в регистрации, все-таки ТМ была зарегистрирована. Вызывает особый интерес документ, который подали заявители на подтверждение того, что ТМ может быть зарегистрирована. 

В своем время фирмой "СВ" по классу "водки" была зарегистрирована ТМ "БІЛЬШЕ НІЖ ГОРІЛКА" (94527 от 25.07.2008), но действие свидетельства на знак для товаров и услуг было прекращено. К сожаление, мне не удалось выяснить, кто же этот "смельчак", который лишил "СВ" такой "сильно" ТМ. Но, наверняка, его нужно искать среди конкурентов.

понедельник, 18 октября 2010 г.

Рождественские грёзы или тем кому за сорок

Был вчера в русской драме на комедии в двух действиях "Рождественские грёзы" (http://www.rusdram.com.ua/plays/rozhdestvenskie_hryozy). Игра актеров прекрасное, а вот драматургия пахнет нафталином.
Были моменты смешные и забавные, но форма произведения морально устарела.

Удивило меня то, что спектакль нужно показывать перед Новым годом, а он идет в середине осени. Хотя на самом деле, больше всего меня поразила публика. А точнее ее разношерстность.

На спектакль пришли молодые и пожилые, студенты и пенсионеры, интеллигенты и жлобы, крутые и очень крутые, в платьях и в куртках, благоухающие и плохо пахнущие, трезвые и выпившие, злые и веселые, влюбленные и одинокие, и даже пришел на представление беззубый молодой пацан из мест не столь отдаленных.

Неужели из-за не высоких, по киевским меркам, цен на билеты пришли на спектакль столь разные люди? Но если это так, то что их привело в театр? Желание просветится или посмотреть храм искусства?

воскресенье, 17 октября 2010 г.

Жлобство в Голосеевском райсуде города Киева

Вот так выглядит гражданская канцелярия. Точнее дверь с окошком, через которую вносят и выносят дела и одновременно выдают дела и процессуальные документы посетителям.
Это фотография была сделана в то время, когда только выдают дела для ознакомления, но если бы я сфотографировал, когда выдают процессуальные документы (решения и т.д.), то народа бы вы увидели возле двери в 10 раз больше. Эту дверь постоянно открывают и закрывают, а людей гоняют как быдло туда-сюда.

Совсем не европейский город

Я о Герое-Киеве.

Мне кажется, что скоро весь город будет заставлен ларьками и павильонами. И это при том, что население города все растает, все труднее передвигаться по тротуарам, особенно возле входов-выходов из метро.

И о каком финале Евро-2012 может идти речь?

Город становится опасным для жизни. Не дай бог террорист просто пустит в переход дымовую шашку, например, в час пик в подземном переходе на станции метро "Лыбидская". Люди друг друга задавят в панике. Я уже не вспоминаю случай о затоплении подземных переходов, как это случилось этим летом на Позняках.

Киевская власть и Метрополитен говорят, что все согласовано с пожарниками по поводу ларьков в подземных переходах. Но очевидно, что в проектах переходов не были заложены ларьки и другие торговые точки. Посмотрите что делается на Контрактовой площади на всех подземных переходах. Это же ужас, уже торговые точки с обеих сторон стен, и нужно учесть, что покупатели еще дополнительно создают препятствия в переходе. Я уже не говорю, что продавцы, как правило, выходят за границы торговых мест и раскладывают товар на большей площади, чем им отведена.  

Отдельный аспект воздух в подземных переходах и условия труда продавцов. Не секрет, что сами продавцы курят в переходе не отходя от кассы. Кроме того, постоянная пыль в переходах не способствует здоровью, как пешеходам, так и продавцам.

Кроме законной торговли, есть еще и незаконная, которую милиция активно контролирует, а не ликвидирует.

Безопасность жителей города в опасности из-за продажной власти и алчных коммерсантов.