понедельник, 18 июня 2018 г.

Значний правочин

В діяльності товариств доволі часто зустрічаються випадки, коли виконавчий орган товариства виходить за межі своїх повноважень чи вчиняє дії, які завдають шкоди товариству. Відповідно до законодавства України, відповідальні посадові особи несуть солідарну відповідальність за збитки, завдані ними юридичній особі (ч. 4 ст. 92 ЦК України). Проте виникає запитання, чи може товариство, наприклад, визнати правочин недійсним на тій підставі, що директор товариства перевищив свої повноваження і продав цінний актив товариства без згоди учасників товариства? 

Відповідно до абз. 2  ч. 3 ст. 92 ЦК України у відносинах із третіми особами обмеження повноважень щодо представництва юридичної особи не має юридичної сили, крім випадків, коли юридична особа доведе, що третя особа знала чи за всіма обставинами не могла не знати про такі обмеження. 

Тобто, товариство має довести, що контрагент знав, чи не міг не знати, що існують обмеження щодо відчуження цінного активу товариства. Але де ці обмеження мають бути зазначені?

В першу чергу, в статуті товариства та в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (далі - ЄДР). В заяві про державну реєстрацію створення юридичної особи (форма 1) (http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1500-16) є спеціальний розділ: «Наявність обмежень щодо представництва від імені юридичної особи». Саме тут слід вказувати обмеження. Наприклад, укладати правочини на відчуження нерухомого майна товариства, укладання правочинів на суму 500 000 грн. і більше тощо.  На веб-сайті ЄДР (https://usr.minjust.gov.ua/ua/freesearch) ця інформація оприлюднюється в розділі: «Про особу, уповноважену представляти юридичну особу...». Тож, сторона має перевірити відомості в ЄДР та ознайомитися з останньою редакцією статуту товариства. Якщо буде виявлено, що договір підпадає під обмеження, тоді слід вимагати від товариства надання рішення загальних зборів учасників товариства (або іншого органу відповідно до статуту) про надання згоди на вчинення цього правочину. Якщо укласти такий договір без схвалення правочину органом управління товариства або не отримати його після укладення договору, то є ризик, що правочин може бути визнано недійсним.Закон України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» від 06.02.2018 № 2275-VIII (http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2275-19), який набирав чинності 17 червня 2018 року, вводить поняття «значний правочин» (ст. 44). Під значним правочином слід розуміти правочин, якщо вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 50 % вартості чистих активів товариства станом на кінець попереднього кварталу. Також це може бути будь-який інший правочин, критерії якого визначені в статуті товариства. Якщо замість кількох правочинів товариство могло вчинити один значний правочин, то кожен із таких правочинів вважається значним.

Таким чином, перед укладанням договору на значну суму чи щодо вартісного активу, зовсім буде не зайвим уважно ознайомитися зі статутом контрагента. Як вже вище було зазначено, наприклад, якщо в статуті продавця прямо вказано, що договори купівлі-продажу нерухомого майна укладаються на підставі згоди загальних зборів учасників товариства, тоді придбати чи продати нерухоме майно такому товариству можна лише за наявності відповідної згоди. При цьому, ця згода може бути отримана і після укладання договору. Проте, якщо такої згоди не буде, тоді з'явиться підстава для визнання такого правочину недійсним, оскільки сторона знала і не могла не знати про такі обмеження в повноваженнях виконавчого органу товариства.

Що ж стосується норми про «50% вартості чистих активів», то з одного боку, слід від контрагента вимагати щонайменше довідки про те, що ціна договору не є вищою за 50 % вартості чистих активів товариства станом на кінець попереднього кварталу (ч. 2 ст. 44 ЗУ), з другого боку, це не зовсім зручно, коли мова йде про велику кількість договорів чи незначну суму. Тому, я рекомендую включати в договори таке положення: «Кожна Сторона гарантує, що вартість Договору не перевищує 50 % вартості її чистих активів станом на кінець попереднього кварталу» або «Кожна Сторона гарантує, що вартість Договору не перевищує 50 % вартості її чистих активів станом на кінець попереднього кварталу. У випадку, якщо таке перевищення відбулося, Сторона протягом двох місяців має надати іншій Стороні рішення загальних зборів учасників товариства про надання згоди на вчинення правочину (укладання Договору)».

Не буде зайвим в договорі (контракті) з головою виконавчого органу товариства ретельно прописати процедуру відшкодування ним збитків, заподіяних товариству в наслідок порушення порядку вчинення значних правочинів.

Див.: "Ну хто ж так пише закони?"


четверг, 14 июня 2018 г.

Ну хто ж так пише закони?

В мене постійно виникає запитання: «Ну хто ж так пише закони?», коли читаю Закон України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю», який набирає чинності 17 червня 2018 року.


Наприклад, тепер ТОВ і ТДВ можуть мати чи не мати наглядову раду (ст. 38 ЗУ). Відносини між товариством та членами наглядової ради чітко врегульовані:
«З кожним членом наглядової ради укладається цивільно-правовий договір або трудовий контракт. Цивільно-правовий договір може бути оплатним чи безоплатним. Договір, що укладається з членом наглядової ради від імені товариства, підписує особа, уповноважена на таке підписання загальними зборами учасників» (ч. 5 ст. 38 ЗУ). Тобто, члени наглядової ради діють на підставі договору чи трудового контракту. Все зрозуміло.

Цілком логічно думати, що схоже положення мало бути і про членів виконавчого органу товариства. Але ж ні, все не так просто. В Законі написано: «Договір, що укладається з членом виконавчого органу товариства, від імені товариства підписує особа, уповноважена на таке підписання загальними зборами учасників» (ч. 12 ст. 39 ЗУ). Як бачите, жодної згадки про трудовий контракт. В Законі є інше положення, але тут зразу слід зазначити, що мова йде про колегіальний виконавчий орган товариства: «…Порушення вимог цієї частини головою виконавчого органу є підставою для розірвання з ним цивільно-правового або трудового договору (контракту)» (ч. 7 ст. 39 ЗУ). Тобто, все-таки з головою виконавчого органу можна укладати не лише цивільно-правовий договір, але й трудовий контракт. В законі є ще одне положення: «Порушення посадовою особою обов’язків, передбачених частинами другою, четвертою, шостою і сьомою цієї статті, є підставою для розірвання товариством договору (контракту) з такою особою без виплати компенсації» (ч. 8 ст. 42 ЗУ), яке по суті ототожнює договір і контракт. Таким чином, ми можемо зробити висновок, що з головою виконавчого органу (членами колективного виконавчого органу) товариства укладається цивільно-правовий договір або трудовий контракт. 

Виникає наступне запитання, а чи можна укласти між товариством та директором безоплатний цивільно-правовий договір, як з членом наглядової ради? 

«Винагорода за виконання посадовою особою своїх обов’язків та надання їй інших благ можуть здійснюватися виключно на умовах та підставах, зазначених у договорі між нею і товариством» (ч. 2 ст. 42 ЗУ). Тобто, теоретично цілком можливо укласти договір з директором, щоб він виконував обов’язки голови виконавчого органу товариства без виплати йому винагороди. Це досить актуально для тих товариств, де директор та учасник товариства одна і та само особа. В будь-якому разі, практика покаже, чи таке можливо, але закон прямо не забороняє укладати безоплатний договір.

Інколи виникає питання, як звільнитися директору, коли засновники припинили управляти товариством. Якщо раніше були випадки, що директор сам себе звільняв за трудовим законодавством, оскільки не мав можливості це питання вирішити через загальні збори учасників товариства, то тепер цього зробити не можна, оскільки закон говорить  наступне: «Повноваження одноосібного виконавчого органу чи голови колегіального виконавчого органу можуть бути припинені або він може бути тимчасово відсторонений від виконання своїх повноважень лише шляхом обрання НОВОГО одноосібного виконавчого органу чи голови колегіального виконавчого органу або тимчасових виконувачів їхніх обов’язків» (ч. 13 ст. 39 ЗУ). Тобто, замість директора слід когось обрати, а хто ж обере, коли учасники припинили управляти товариством (втратили інтерес до управління товариством)?  Можна спробувати прописати в договорі окрему підставу для його припинення. Формально за законом директор і далі буде вважатися головою виконавчого органу товариства (відомості в ЄДР не можна змінити без рішення загальних зборів учасників), проте він буде доводити, що не є посадовою особою, оскільки договір припинив дію, а там вже судова практика покаже, чи буде це належним аргументом у захисті колишнього директора чи ні. Почему украинцы не думают головой, а доверяют сердцу?


Если честно, то украинцы видимо отвыкли думать ибо все, что происходит в нашей стране за последнее время свидетельствует о том, что люди принимают решения на основании эмоций, а не с помощью логических выводов. Получается, что достаточно вызвать нужную эмоцию у наших сограждан и можно легко ими манипулировать.

Если помните, в процессе революции Татьяну Чорновол избили и сразу у все сложилось мнение, что это сделали титушки Януковича, но оказалось, что это был бытовой конфликт на дороге, не связанный с титушками. Даже после того, как это было точно установлено, все равно многие в это не верили. Им казалось, что это событие не могло быть случайным совпадением в тот момент, когда титушки нападали на протестующих. То есть, достаточно того, чтобы люди перестали критически оценивать события и сразу открываются большие возможности для манипуляций сознанием.

Я напомню пару ярких уголовных дел. Убийство судьи Зубкова сыном и отцом Павличенками. Когда они убили судью, то особого внимания СМИ к этому делу не было до того времени, пока кто-то не заказал явную пиар-компанию в защиту убийц. Не вдаваясь в подробности, было четко доказано, что они убили судью и по этому делу нечего больше спорить. Это однозначно и точно доказано. Те журналисты, которые сомневались после приговора в первой инстанции, полностью развеяли свои сомнения в апелляции. Пиар-компания смогла создать ощущение у людей, что Павличенки не убивали судью, а если и убивали, то справедливо его убили. Ловко манипулируя на том, что люди не желали вдаваться в подробности дела и что «все судью негодяи», «а следователи постоянно фабрикуют дела», была выстроена довольно удачная концепция защиты. Большое количество людей поверили в эту манипуляцию так же хорошо, как россияне в то, что Украина, как страна, не существует и так далее. То есть, вместо критической оценки фактов, люди доверились мнению защитников Павличенков. Как говорится, манипуляция легко легла в канву восприятия событий.

Между прочим, дело педофила-аккордеониста - это также пример манипуляции (придумали концепцию, что якобы виноват Ян Табачник, хотя, если кто помнит, как развивалось это дело, то первоначальная концепция защиты было без Табачника, он позже появился), как и дело доктора Пи, кровавого афериста, который реально проводил смертельные операции на головном мозге людей не имея никакого медицинского образования (штукатур по образованию).

Казалось бы, что после отмены так называемого закона «Савченко», уже нет оснований его обсуждать. Но нет, есть до сих пор жертвы манипуляции с его миссией. Я напомню, что этот закон принимали с целью якобы ускорить процесс рассмотрения уголовных дел, чтобы люди годами не сидели в СИЗО. Лег этот закон в благодатную почву сознания людей, что люди годами сидят в СИЗО в ужасных условиях и ждут приговора годами. Просто для справки, Лазоренко в США просидел под домашним арестом и в местном СИЗО 10 лет перед тем, как ему вынесли окончательный приговора (ничего так, да?). Так вот, этот закон никоим образом не улучшил положение тех, кто сидел в СИЗО ибо дела быстрее не начали рассматривать, зато выпустил осужденных, сократив им значительно срок лишения свободы. После того, как стало очевидна вся его вредность, закон отменили. Но, ведь манипуляция удалась, никто не хотел слушать тех, кто аргументировано говорили, что решать проблему нужно иначе, что этот закон ни к чему хорошему не приведет, но нет, зачем думать, если достаточно доверять своим чувствам, что простое решение решит сложную проблему.

Пора начать думать головой, а не доверять сердцу (помните слоган одной избирательной компании?)

суббота, 19 мая 2018 г.

На Банковій тарифи вдвічі нижчі

Порядок формування тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій визначає Кабінет Міністрів України (постанова № 869). На підставі цього Порядку місцеві органи влади роблять розрахунки цих тарифів. Проте, Київська міська державна адміністрація якось дивно визначила ці тарифи для житлових будинків по вулиці Банкова. Цей тариф вдвічі нижчий від того, який мав бути за розрахунками.


Усі тарифи розміщені на веб-сайті "Інформаційно - аналітична система управління житловим фондом м. Києва" www.municipal.kiev.ua/kiev.

Наприклад, тариф на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій для будинку на вул. Банкова, 1/10 становить 3 грн. за 1 квадратний метр, хоча мав бути 5,75 грн./м2. 


Я перевірив і дійсно, мешканцям цього будинку виставляють рахунки по цьому Тарифу.


Враховуючи, що площа квартири майже 90 квадратних метрів, вартість послуг становить всього 268 гривень.   


Проте для будинку Банкова, 3 цей тариф взагалі становить 2, 37 грн./м2.

www.gioc.kiev.ua/files/File/795_2013.htm
Для прикладу, в мене тариф 5,95 грн./м2.суббота, 28 апреля 2018 г.

Якість робіт і Житлоінвестбуд-УКБ

В 2016 році комунальним підприємством з питань будівництва житлових будинків ”Житлоінвестбуд-УКБ” (засновник Київрада) було проведено роботи з благоустрою частини території Національного історико-меморіального заповідника ”Бабин Яр” з облаштуванням Алеї Праведників та Алеї Мучеників (Дорога Скорботи) в межах вул. Мельникова та Олени Теліги. Під час проведення вказаних робіт було відремонтовано тверде покриття доріжок, встановлено нові елементи зовнішнього освітлення, у тому числі підсвічування пам’ятників та пам’ятних знаків, проведено роботи з озеленення. 

За інформацією комунального підприємство по утриманню зелених насаджень Шевченківського району, станом на 28 квітня 2018 року відремонтовані та нові елементи на території Національного історико-меморіального заповідника ”Бабин Яр” на баланс  КП УЗН Шевченківського району не передавались.

Наразі, у зв'язку з низькою якістю матеріалів, тверде покриття доріжок з кам'яної бруківки вже почало руйнуватися.


воскресенье, 15 апреля 2018 г.

За что Фейсбук блокирует блогера Клима Братковского

В течение двух дней киевского блогера Клима Братковского заблокировали на двух аккаунтах в Фейсбуке по надуманным основаниям.

13 апреля 2018 года заблокировали за очень старый перепост 2014 года: 


Полный текст:
"Очень прошу выложить мой пост! Украинцы должны знать, что Вы не одни. Санкт-Петербург с Вами! Прежде всего хочу обратиться к людям, которые на каждом шагу орут что русские кацапы, москали, ватники и россияне и тем кто называет украинцев хохлами, малороссами, фашистами и бандеровцами, можете не читать до конца, это обращение не к Вам. Украинцы,в преддверии сегодняшнего утра, я хочу чтобы Вы знали, Санкт-Петербург и города России с Вами! Но сейчас я говорю только от себя и Петербуржцев, которые ещё не превратились в диванных обывателей и овощей, а до сих пор твёрдо стоят за свои убеждения, взгляды и свою свободу! Я хочу чтобы Вы знали правду, о том что происходило у нас в это время, что-то для Вас окажется новым, а что-то Вы уже знаете. Наш город поддерживал Вас с самого первого дня Вашего протеста, против воровской власти и зека Яныка и никто не ожидал, что мирный митинг перерастёт в кровавую бойню... Мирные акции протеста проходили по всему городу и были организованы разными группами или одиночками, но с общей идеей и мыслью, поддержать Народ, который не побоялся встать против режима узурпатора! Несколько акции было опубликовано в украинской группе "Правый Сектор", чтобы Вы понимали о чём я говорю, я тот парень который написал статью: "C приветом из Питера или немножечко о наболевшем и вчерашних акциях в городе на Неве". Что-то мельком проскакивало в других группах. И всё бы до сих пор продолжалось бы мирно и не перерастая в стычки с мусорами и задержаниями, если бы наши "самые честные СМИ" и путлировские блудницы не начали бы блокировать распространяемую информацию и АнтиМайдановскую пропаганду(до этого пропаганда была, но совершенно не в таком виде). Дальше, возможно,будет новая для Вас информация. Чтобы хоть как-то обратить внимание на сложившуюся ситуацию на Украине и чтобы хоть что-то не смогли замять, была организована акция у Вашего посольства в Санкт-Петербурге, где на ограждающем посольство заборе, было развешено 2 баннера, один с "приветом" Яныку, а второй с приветствием Народа Украины и закинуты, на территорию посольства, зажженные военные дымовые шашки. Нашему удивлению не было конца, когда и это замяли!!! Акция стала известна только десяткам прохожих и нескольким людям с Киева, чтобы они рассказали своим. После этого в Северной Пальмире начали проходить более массовые митинги, на которых уже начали появляться провокаторы, пытавшиеся сорвать мероприятие, а так же огромное кол-во ОМОНа! Так же начались давления на активистов, вызовы в отделения полиции и посещения их по месту проживания. Дальше произошло то, что шокировало всех, Беркут открыл огонь на поражение... В этот же вечер, когда мы узнали, нами было принято решение ехать в Киев, тогда мы не знали сколько будет продолжаться эта бойня и чем это всё закончиться, мы просто не смогли оставаться в стороне, когда начали убивать молодых парней, чьих-то мужей и жён, стариков... Там находились и наши знакомые и лично мне не безразличный человек. Но выехать нам не дали! Без объяснения причин, в этот вечер и ночь, нам было отказано в продаже билетов на вокзалах города! В аэропорты даже не стали соваться, там бы приняли сразу. Через знакомых дальнобойщиков узнали что большая часть из водителей приняли решение не переезжать границу, так как не знали, когда смогут потом вернуться. Тогда же от Киевлян узнали что объявлено ЧП и город блокирован. Вариантов выехать у нас больше не было. Так же знаем что были проблемы выезда( но не такие плачевные как у нас) в Москве. На следующий день мы поехали к посольству Украины, где нас и забрали. Мы были задержаны на 3 суток за "несанкционированный митинг", где с нами велись "воспитательные беседы", когда поняли что от нас ничего не добиться и мы не принадлежим к каким-то молодёжным группировкам, нам просто не давали спать! Как только вырубаешься, входит мусор и "будит" тебя дубинкой. Когда мы вышли и узнали что произошло за эти дни, не все смогли сдержать слёзы... Это не выносимо было ни видеть ни слышать, это было горе не только для Украины, но и для всего мира. Были и положительные моменты, но они никогда не смогли бы заглушить боль об убитых! Это не люди, это Герои Украины, отдавшие свои жизни за будущее своей страны!!! С ситуацией в Крыму начался новый виток протестов, но уже не мирных, начались столкновение с путлеровскими псами и массовыми задержаниями, людей осуждают, дают большие штрафы(в размере 30тыс.руб) и арестовывают на 15 суток. Но всем наплевать, протесты продолжаются и продолжаться дальше! Украинцы, Вы уже свободный народ, Вы уже частично добились поставленных целей, не сдавайтесь!!! Поймите, если даже сегодня начнутся боевые действия,а не постановочные провокации со стороны Путина, то Вы не останетесь одни! С Вами ВЕСЬ МИР и каким бы диктатором не был бы Путлер, со всеми ему не справиться, тем-более что воевать ему придётся не только с внешними "врагами", но и с гражданами своей страны! Украинцы, Вы пробудили веру в будущее, в светлое будущее!!! Слава Україні!!! Героям слава!!! PS: Чтобы не было лишних споров и оскорбления. Я Русский, друзья с которыми нас задержали тоже Русские( не россияне...). Мы коренные Петербуржцы. Да, мы действительно считаем Украинский народ братьями! Да, мы полностью Вас поддерживаем! Да, мы против Путина и его подстилок! Да, мы ПРОТИВ ВОЙНЫ с Украиной и присоединения Крыма к России! Да, может не весь город с нами, но у нас хватит сил и терпения стоять до конца и не отдать НАШ город продажным тварям! Те кто щас будет обвинять нас в чём-то, подтверждения нашим действиям и моим словам можно найти на просторах интернета. И то что происходило и что происходит и на сколько у нас "свободная" страна. С Уважением и низким поклоном Вам, Герои Украины. Андрей Секачёв"

Этот пост был удален, а аккаунт блогера www.facebook.com/klimetin был заблокирован на 30 дней. Основанием для удаления поста и блокировки аккаунта могли стать слова: "кацапы, москали,". 

После этого блогер создал новы аккаунт www.facebook.com/klym.ua, начал добавлять старых друзей и опубликовал такой пост: "Русские уроды заблокировали мой аккаунт на месяц за старый перепост о митинге в Питере", который в течение 10 минут Фейсбук удалил.   


Основанием для удаления поста могли быть слова: "русские уроды". 

14 апреля 2018 блогера заблокировали на 24 часа за такой пост: "Я почему-то думал, что меня кто-то заблокирует за посты об Уляне (Уляна Супрун - и.о. министра здравоохранения Украины), но нет, жалоба от рЪсни о митингах. Так что я жертва кремлевского режима :)"

Основанием для удаления поста и блокировки могло стать слово: "рЪсни" или слова: "кремлевского режима". 


В Community Standards нет четких запретов того, что нельзя публиковать. Есть лишь общие критерии того, что нельзя публиковать. Например, там нет ни слова о том, что "русские уроды" - этого нарушение стандартов Фейсбука. Если это считать пропагандой ненависти по национальному признаку, тогда получается, что среди русских нет уродов, а все русские красавцы. Понимая, что на блогера устроили конкретную охоту, он начал искажать слова, но и это не помогло. Например, слово "рЪсня" Фейсбук расшифровал, как слово "русня" и заблокировал аккаунт на 24 часа.

Но это не единичный случай. 


P.S.
После разблокировки второго аккаунта Фейсбук внес в черный список блог блогера http://klim-ua.blogspot.com, но потом его разблокировал.


суббота, 3 марта 2018 г.

Автори етикеток ТМ Roshen

Автори етикеток ТМ Roshen

Авторські права на оформлення етикеток та пакування кондитерських виробів Roshen належать Дочірньому підприємству "Кондитерська корпорація "РОШЕН". З офіційного бюлетеня «Авторське право і суміжні права» випливає, що авторами етикеток та пакування є Рибчинський Денис Юрійович та Рибчинська Наталя Валеріївна. Рибчинський Д.Ю. зареєстрований в Києві, має статус фізичної особи-підприємця (спеціалізована діяльність із дизайну).

четверг, 1 марта 2018 г.

$ 51 000 000 за фіктивні земельні ділянки

$ 51 000 000 за фіктивні земельні ділянки

Державний банк Укрексімбанк в 2010 році уклав з ТОВ "КоронАгро" (м. Золотоноша), яке належить колишньому міністру вугільної промисловості України (2005-2006) Тополову Віктору Семеновичу, кредитний договір на суму, яка була на той час еквівалентна $ 51 000 000. Розуміючи, що товариство може не повернути кредит, банк взяв в заставу 9 земельних ділянок площею 17,55 га в Обухівському районі Київської області, які належать на праві приватної власності Нузброху Сергію Яковичу. Все наче добре, поки я не подивися на карту і не побачив, що на цих земельних ділянках росте ліс, а потім з'ясував, що земельні ділянки незаконно вилучені в 2007 році у державного підприємства «Київське лісове господарство». Ділянки були видані на підставних осіб, а потім "викуплені" громадянином Нузброхом С.Я. 

Підсумок. 

  1. ТОВ "КоронАгро" кредит не повернуло, знаходиться в стані припинення.
  2. Земельні ділянки повернули ДП «Київське лісове господарство». 
  3. Укрексімбанк не може, ні повернути кредит, ні земельні ділянки, які були в заставі.
  4. Нузброх Сергій Якович з 2015 р. у розшуку.
  5. Збитки у державного банку на сотні мільйонів гривень.
Ця справа дуже схожа зі справою Горбаля та Укргазбанк, правда там було кілька земельних ділянок на острові і сума збитків менша. Детально тут: https://klim-ua.blogspot.com/2017/02/blog-post.html

В мене просте запитання, чому кредитний відділ державного банку не подивився на мапі Гугл, що на ділянка росте ліс і вони аж ніяк не можуть бути, як це зазначено в документах - для будівництва і обслуговування готельно-ресторанних та торгівельних комплексів? Що це за злочинна безвідповідальність? 


Довідка

Відповідно до відомостей Публічної кадастрової карти України земельні ділянки з кадастровими номерами: 3223187700:05:028:0102, 3223187700:05:028:0103, 3223187700:05:028:0104, 3223187700:05:028:0105, 3223187700:05:028:0106, 3223187700:05:028:0107, 3223187700:05:028:0108, 3223187700:05:028:0109, 3223187700:05:028:0110 перебувають у приватній власності громадянина Нузброха Сергія Яковича. На мапі Google Maps видно, що на цих земельних ділянках росте ліс.

В Єдиному державному реєстрі судових рішень оприлюднено рішення Обухівського районного суду Київської області від 13.11.2014 у справі № 372/4496/13-ц (суддя Мори О.М.) за позовом Публічного акціонерного товариства «Державний експортно-імпортний банк України» до Нузброха Сергія Яковича про стягнення заборгованості за кредитним договором шляхом звернення стягнення на предмет іпотеки (http://reyestr.court.gov.ua/Review/41401627). З цього рішення випливає, що в 2010 році за кредитним договором № 151110К12 від 18.03.2010 ТОВ «КоронАгро» отримало від АТ «Укрексімбанк» кредит в сумі 406’054’612,00 гривень з кінцевим терміном погашення - 25.12.2016.

В забезпечення виконання зобов'язань за кредитним договором № 151110К12, між АТ «Укрексімбанк» та Нузброхом Сергієм Яковичем було укладено іпотечний договір №151110Z94 від 24.09.2010, за яким Нузброх С.Я. передав в іпотеку: земельну ділянку загальною площею 1,9273 га, кадастровий номер 3223187700:05:028:0102, земельну ділянку загальною площею 1,5812 га, кадастровий номер 3223187700:05:028:0103, земельну ділянку загальною площею 1,7456 га, кадастровий номер 3223187700:05:028:0104, земельну ділянку загальною площею 1,9071 га, кадастровий номер 3223187700:05:028:0105, земельну ділянку загальною площею 1,98 га, кадастровий номер 3223187700:05:028:0106, земельну ділянку загальною площею 1,98 га, кадастровий номер 3223187700:05:028:0107, земельну ділянку загальною площею 1,485 га, кадастровий номер 3223187700:05:028:0108, земельну ділянку загальною площею 2,97 га, кадастровий номер 3223187700:05:028:0109, земельну ділянку загальною площею 1,98 га, кадастровий номер 3223187700:05:028:0110, які розташовані за адресою: Київська область, Обухівський район, Старобезрадичівська сільська рада, цільове призначення - для будівництва і обслуговування готельно-ресторанних та торгівельних комплексів (далі – «Земельні ділянки»).

Оскільки ТОВ «КоронАгро» не повернуло кредит АТ «Укрексімбанк», Обухівський районний суд Київської області стягнув на користь АТ «Укрексімбанк» Земельні ділянки та встановив спосіб реалізації предмета іпотеки шляхом проведення прилюдних торгів.

14.04.2015 Апеляційний суд Київської області прийняв рішення у справі № 372/2293/13 за позовом Заступник Генерального прокурора України в інтересах держави в особі Кабінета Міністрів України, Державного агентства земельних ресурсів України, Державного комітету України із земельних ресурсів, ДП «Київське лісове господарство» до Київської обласної державної адміністрації, Борщенка Миколи Григоровича, Капишинського Євгена Володимировича, Нузброха Сергія Яковича, Башинської Валентини Олександрівни про визнання незаконними та скасування розпоряджень, визнання недійсними договорів купівлі-продажу й державних актів на право власності на землю та повернення землі, яким повернув на користь держави Земельні ділянки в постійне користування державного підприємства «Київське лісове господарство» (http://reyestr.court.gov.ua/Review/43603738). 
воскресенье, 18 февраля 2018 г.

Партії, які не з'явилися

Партії, які не з'явилися

З 1990 року в Україні було зареєстровано більше 350 політичних партій. Деякі з них знаходяться в стані припинення, більшість існують лише на папері, проте це не зупиняє процес реєстрації нових політичних партій. 


Останній раз Міністерство юстиції України оприлюднювало відомості щодо зареєстрованих політичних партій 18.01.2017. На той час останньою політичною партією була зареєстрована партія "Дух нації" (28.12.2016). Після цього були зареєстровані ще політичні партії: "Союз міста і села" (13.03.2017), "Велика країна" (13.03.2017), "Національний прагматизм" (17.03.2017). Однак процес реєстрації нових партій вже не є настільки поширеним, як це було раніше, оскільки змінилося законодавство і наразі політичні партії мають детально звітувати про джерела свого фінансування. 

Досліджуючи перелік поданих заявок в 2016-2017 рр. на реєстрацію знаків для товарів і послуг (ТМ) я помітив, що було подано кілька заявок з найменуваннями партій, проте самі партії так і не були зареєстровані. Можливо відпала необхідність в їх реєстрації, а можливо і не вдалося зареєструвати. Особи, які очевидно мали бажання очолити  ці партії є доволі відомими персонами.

1. Колишній генеральний директор ДК "Укрспецекспорт", громадсько-політичний діяч, бізнесмен, Герой України (2010) Бондарчук Сергій Васильович планував зареєструвати політичну партію "Республіканська партія". Генеральна прокуратури України відкрила кримінальне провадження з приводу підозри у привласненні Бондарчуком 7,5 мільйонів доларів США. Наразі він знаходиться у Великобританії.


2. Народний депутат України, член депутатської фракції партії "Блок Петра Порошенка", відомий аграрний бізнесмен Корнацький Аркадій Олексійович мав наміри зареєструвати політичну партію Всеукраїнське об`єднання "Рух вільних селян".


3. Народний депутат України, член депутатської фракції партії "Блок Петра Порошенка", син  генерального директора відомої аграрної компанії «Нібулон» Вадатурський Андрій Олексійович мав намір зареєструвати політичну партію "Соціал-ліберальна партія".  


  суббота, 27 января 2018 г.

Astarta organic business center або тротуари без дерев

Astarta organic business center або тротуари без дерев

На Подолі збудували Бізнес центр Astarta organic business center (вул. Ярославська, 58), який розташований на трьох вулицях (Ярославська, Нижній Вал, Набережно-Хрещатицька), і на усіх тротуарах зрубали дерева, на нових тротуарах навіть не залишили лунки для дерев, хоча в проекті БЦ дерева були.


Внаслідок кого виникло запитання, навіщо називати БЦ "organic", якщо на тротуарах немає дерев? БЦ пояснив, що дерева він посадив у дворі БЦ, який гордо називає сквером. Проте двір - це не озеленення вулиць, "сквер" - це внутрішня справа БЦ, тим більше, що цей так званий сквер знаходиться на другому поверсі, де посередині проходить дорога.
Тож, в Києві і далі планомірно знищують дерева на тротуарах.БЦ має відношення до агропромхолдингу "Астарта-Київ" (знаходиться біля БЦ), який, як зазначено на його веб-сайті, прагне: "Піклуватись про світ навколо нас та створювати користь для суспільства".воскресенье, 21 января 2018 г.

Парейдолия или лики святых на деревьях

Парейдолия - разновидность зрительных иллюзий, которая заключается в формировании у человека иллюзорных (вымышленных) образов на основе реальных объектов. То есть, когда человек смотрит, например, на пеньок, а видит на нем образ Богородицы, Иисуса Христа, святых и т.д.

https://imgur.com/NhHLw
В Украине все чаще люди видят на деревьях лики святых, а иногда они их видят даже на обычных оконных стеклах. Такие явления часто встречаются в мире, но видимо именно в Украине люди ищут чаще всего проявлений Бога, поэтому каждый год появляются новости о чуде на дереве. Причем иногда священники активно поддерживают веру в "чудо", так как прямо заинтересованы в том, чтобы иметь такое "чудо" в церкви или проводить обряды возле такого "чуда" для паломников. Следует отметить, что такие "чудеса" хорошо привлекают внимание паломников и туристов. Чаще всего лики святых видят в Львовской и Ивано-Франковской областях, что можно объяснить большей религиозностью населения, но такие иллюзии встречаются во всех областях Украины.  

Ниже я приведу документальные свидетельства того, что люди в обыкновенных вещах увидели что-то необычное, например на срезе дерева лики Богородицы или Спасителя. Причем, те, кто не увидели этого, вполне могут думать, что они не видят ликов из-за своей греховности. Бывает, что под воздействием окружающих невидящие начинают видеть то, чего раньше не видели. Часто эти видения происходят во время религиозных праздников или возле каких-то памятных мест. 


Хроника чудес иллюзий

11 июля 2008 года в селе Журавкив на Львовщине на расколотом молнией пеньке груши верующие начали видеть образ Богоматери – очертания ее лика, одежды и маленького Иисуса.


"На Львовщине на пне появилась Богородица" - www.segodnya.ua/ukraine/na-lvovshchine-na-pne-pojavilac-bohoroditsa.html

26 мая 2009 года в селе Старицковка Полтавской области во дворе семьи Литовченко на срезе старой груши проявилась картина, очень напоминающая образ Пресвятой Богородицы с младенцем на руках.

Фото Натальи Скорик
"На срезе старой груши проявился образ Богородицы" - https://kp.ua/life/181070-na-sreze-staroi-hrushy-proiavylsia-obraz-bohorodytsy

3 августа 2009 года в селе Малый Гвоздец Ивано-Франковской области на ясени, возле исторического колодца, появился образ Божьей Матери из мха.15 июня 2011 года в селе Громовка Хмельницкой области на дереве можно увидеть нерукотворный лик Иисуса Христа.1 июля 2011 года в селе Долгополовка Винницкой области на изломе ветви одного из деревьев люди увидели образ Иисуса Христа.


3 августа 2012 года в селе Чумали Тернопольской области на срезе ветви старой ивы проявился образ, похожий на лик Божьей Матери.
"На Збаражчині з’явився образ Божої Матері" - www.0352.ua/news/176556

27 сентября 2012 года возле села Нижняя Липица Ивано-Франковской на дереве люди увидели лик Иисуса Христа.4 октября 2012 года в Ворохте Ивано-Франковской области на старом дереве появился образ святой семьи - Богородицы, Иосифа и маленького Иисуса.  09 марта 2013 года в Стрые Львовской области в парке "Злуки" ( "Козий парк") на дереве люди увидели икону Божьей Матери.4 апреля 2014 года в поселке Ланчин Ивано-Франковской области Украины на срезе черешни возле дома погибшего майдановца люди увидели образ Богородицы.21 сентября 2014 года в селе Стоянов Львовской области произошло явление образа Пресвятой Девы на срезе дерева.4 марта 2015 года в селе Старожуков Ровненской области на стволе яблони появился образ Богородицы.5 апреля 2015 года в селе Очеретоватое Полтавской области на срезе акации проявился Святой лик.24 апреля 2015 года в село Мыльск Волынской области на школьном каштане появился образ Богородицы.


"На шкільному каштані з’явилася Богородиця" - https://goo.gl/orwz59


2 июля 2015 года в селе Глуховцы в Винницкой области на срубе дерева одни люди видят Богородицу, другие – священника с крыльями.5 ноября 2015 года в Борисполе на территории Центральной районной больницы на дереве появился образ Божьей Матери.


2 декабря 2016 года в селе Мартыновка Николаевской области на стекле квартиры, где жил погибший боец АТО,  проявился лик Богородицы.


"В Николаевской области на окне квартиры, где жил погибший боец АТО, проявился лик Богородицы" - https://goo.gl/nFMCwM


Люди также видят образы святых на стенах и на окнах домов.

8 июня 2017 года в селе Ожидов Львовской области в жилом доме на стекле увидели образ Божьей Метери.1 сентября 2015 года в селе Береговое Львовской области на стекле дома люди увидели лик Богородицы, после чего стекло отнесли в церковь.


Если вы подумали, что только в Украине лики святых видят на конах, то ви ошибаетесь. Вот свежий случай из Абхазии.

16 апреля 2017 года, в день Пасхи, в селе Первый Гал в Абхазии на окне жилого дома появилось очертание, напоминающее образ Богородицы.В 2009 году на границе двух сел Бочковцы и Шиловцы Черновицкой области на стене клуба появились лики Иисуса и Богородицы. Как позже установила экспертиза, лики образовались под воздействием мочи.


14 мая 2012 года, в Беларуси на спиле дерева проявился лик БогоматериСкарга на В'ятровича і що з цього вийшло

Після того, як голова Українського інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович на своїй веб-сторінці в соціальній мережі Фейсбук розмістив доволі провокативну інформацію, я вирішив надіслати електронну скаргу на нього через веб-сайт "Урядовий контактний центр" та подивитися, що з цього буде. Наперед скажу, що після скарги, на мій погляд, Володимир В'ятрович припинив публікувати подібну інформацію, хоча я можу помилятися. 

http://ukc.gov.ua/claim_ext/


Зміст скарги

"22.11.2017 голова Українського інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович на своїй веб-сторінці в соціальній мережі "Фейсбук" оприлюднив інформацію, яку можна розглядати, як розпалювання серед українців ненависті до поляків: "Війт гміни Стубно (до якої належать Грушовичі) - важливий чинник міжнародної політики сусідньої держави. Ось що він розповів долю українського пам'ятника в Грушовичах: "Камені з пам'ятника утилізовані. Служать тепер польському суспільству. З них насипано дороги... Очікував, що бандерівці захочуть зробити з них релківії і національні святині. Тому зробив це неможливим"На мій погляд, пан Вятрович забув, що він є головою центрального органу виконавчої влади, а не громадської організації, тому має дуже обережно відноситися, навіть до неприйнятних дій чи заяв з боку окремих поляків. Замість того, щоб звернутися до МЗС України, щоб воно по дипломатичним каналам з'ясувало ситуацію в гміні Стубно, яка знаходиться у східній Польщі, він публічно обговорює дії війта, чим ще більше розпалює непросту ситуацію у відносинах між Польщею та Україною. 

Я прошу звернути увагу прем'єр-міністра Володимира Гройсмана на шкідливу діяльність голови Українського інституту національної пам’яті Володимира Вятровича для інтересів України". 

Відповіді


Скарга була розписана на Міністерство культури України, Міністерство закордонних справ України, Український інститут національної пам'яті.

Надійшла відповідь з МЗС України: "МЗС України було і залишається провідником інтересів Української держави. Усі факти та випадки недружніх дій стосовно України (від мене - щодо знищення пам'ятного знака УПА в Польщі) та її громадян не залишаються поза увагою. Усім подіям надається адекватна оцінка та проводиться робота, спрямована на виправлення ситуації з метою захисту законних прав та інтересів України та її громадян".

Лист від МЗС УкраїниНадійшла відповідь з Міністерства культури України: "Сторінка Володимира В'ятровича у соціальній мережі Фейсбук не є офіційним веб-сайтом Українського інституту національної пам'яті або сторінкою Українського інституту національної пам'яті у соціальних мережах, а є особистою сторінкою. Тому Український  інститут національної пам'яті не має відношення до поширення будь-якої інформації на сторінці Володимира В'ятровича  у соціальній мережі Фейсбук".

Лист від Мінкульту


пятница, 19 января 2018 г.

Небольшой экскурс в современную "журналистику"

Небольшой экскурс в современную "журналистику"

Вы наверное слышали, что прошлым летом Виталий Шабунин дал в фейс («наніс рукою удар в ліву частину обличчя») Всеволоду Филимоненко. Как оказало, Всеволод оказался непростым гражданином, а: «журналістом видання «Flash on Time News»». 


Думаю, а что ж это такое за издание. Гугл указывает на веб-сайт www.flashontimenews.com, который гордо себя называет «Информационно-аналитическое издание «Flash on Time News». Ну, на мой взгляд, это типа агрегатор новостей от радикальной партии с низкой посещаемостью — аж 48 хостов за день. Ну ок, читаю в исходящий данных: «Реєстрація в ЗМІ: Серія КВ № 20572-10372 Р. Головний редактор: Маганов Денис». Выясняю, что в 2014 году Денис Маганов зарегистрировал англоязычную газету «Flash on Time News». 


Честно говоря, газета никакого отношения не имеет к веб-сайту, для интернет-СМИ лучше регистрировать информационное агентство, но это сложнее, а газету намного проще зарегистрировать. Так вот, смотрю, кто такой Денис Маганов. Оказывается, что он 91 года рождения, родом из Нежина, с 18 лет занимался предпринимательством, основной вид деятельности «роздрібна торгівля з лотків та на ринках», со старого резюме стало ясно, что с 16 лет он хотел быть актером, знание английского языка – среднее, наверное вот откуда тяга к иностранным названиям. 


Кроме того, в 18 лет он написал: «авторську книгу», а с 20 лет: «займався журналісткою та політичною діяльність, був помічником Народного депутата, заснував свою газету». 


А еще он является соучредителем общественной организации «Евро столица» совместно с Алексеем Оскером, который был помощником-консультантом Народного депутата Украины Ленского Алексея Алексеевича (член депутатской фракции Радикальной партии Олега Ляшко). То есть, речь идет о фейковом издании с фейковым журналистом с рынка, но при этом Виталию шьют дело по ч. 2, ст. 345-1 Уголовного кодекса Украины "Угроза или насилие в отношении журналиста". Вам не смешно?